ZSP Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Funkcjonowanie Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP) jest – co zrozumiałe – nierozerwalnie związane jest z działalnością Grupy Azoty Puławy. Historia jednej z największych w kraju wytwórni nawozów sztucznych sięga 1960 roku. 19 grudnia tegoż roku Rada Ministrów uchwałą numer 48/60 ustaliła lokalizację fabryki związków azotowych pod Puławami.


W lipcu 1961 przekazano pod budowę fabryki tereny zalesione położone na północnym wschodzie od miasta Puławy, pomiędzy Michałówką a Wólką Profecką. W listopadzie gotowy był już generalny plan oraz projekt wstępny budowy fabryki. Niespełna rok później projekt przeszedł wszystkie fazy zatwierdzania. Został również zaakceptowany przez Komisję Planowania Rady Ministrów. W maju 1963 roku wmurowany został akt erekcyjny pod budowę elektrociepłowni, która była pierwszym obiektem powstającego kombinatu chemicznego. Tym samym rozpoczął się trwający kilka lat okres bardzo intensywnej budowy potężnej fabryki, która działalność produkcyjną rozpoczęła 4 czerwca 1966 roku. Stwierdzono wówczas zachodzenie syntezy amoniaku podczas uruchomienia pierwszej instalacji produkcyjnej. Uroczyste otwarcie puławskich Zakładów Azotowych odbyło się 16 lipca tego samego roku.

Potrzebę zorganizowania na terenie zakładów zawodowej straży pożarnej dostrzeżono dopiero w 1964 roku. Podczas posiedzenia specjalnej komisji w dniu 27 lutego wysunięty został wniosek o powołanie takiej jednostki. Już tydzień później Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Uchwałą z dn. 5 marca 1964 powołało Zakładową Straż Pożarną w Zakładach Azotowych w Puławach. Jednocześnie ZZSP została włączona do Ogólnego Planu Rozmieszczenia Straży Pożarnych na terenie powiatu puławskiego. Pierwszym komendantem nowotworzonej jednostki został mianowany kpt. poż. Edward KARCZMARCZYK. Pierwsze lata funkcjonowania ZZSP to przede wszystkim czas poświęcony szkoleniu załogi (w 1965 r. przeprowadzono kurs kwalifikacyjny szeregowych Korpusu Technicznego Pożarnictwa). oraz uzupełnianiu wyposażenia w sprzęt pożarniczy.

Z chwilą rozpoczęcia działalności przez Zakłady Azotowe, strażacy mają do dyspozycji trzy samochody bojowe typu GBM 2/8 (wóz gaśniczy ze zbiornikiem wody o poj. 2 tys. litrów, wyposażony w motopompę o wydajności 800 l/min.). Nie brakowało też działań interwencyjnych. Wymienić trzeba tutaj pierwszy groźny pożar, który powstał 12 kwietnia 1967 roku. Na I linii pola przygotowania gazu Amoniaku I zapalił się gaz syntezowy wydobywający się przez filtr. Zakładowi strażacy uczestniczyli również w licznych akcjach gaśniczych poza terenem fabryki. Warto tutaj wspomnieć ich udział w akcji gaszenia pamiętnego pożaru rafinerii nafty w Czechowicach (21 czerwca 1971). W głównym uderzeniu na płonący zbiornik wykorzystany został będący w dyspozycji puławskiej ZZSP nowoczesny – jak na owe czasy – samochód gaśniczy proszkowy.

Pochodzące z lat 70` dwa wozy m-ki Steyr są obecnie najstarszymi wozami będącymi na wyposażeniu i podziale bojowym ZSP

Istotne zmiany w działalności Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Z.A. przynosi dzień 1 września 1992 roku. W oparciu o przepisy Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. jednostka została przekształcona w Zakładową Straż Pożarną Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Ponadto do ZSP włączona została Jednostka Awaryjnego Ratownictwa Chemicznego, która dotąd działała w strukturze Zakładów Azotowych. Tym samym ZSP staje się jednostką wyspecjalizowaną, która oprócz gaszenia pożarów zapewnia również prowadzenie działań z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego. Z początkiem 1998 roku zakres działalności straży pożarnej zostaje poszerzony o ratownictwo medyczne. W strażnicy ZSP stały dyżur pełni lekarz i pielęgniarka zatrudniani przez spółkę Medical świadczącą usługi w zakresie opieki medycznej na terenie Zakładów. Funkcjonuje również całodobowy gabinet lekarski.

Ważnym dniem w historii jednostki jest dzień 10 stycznia 2000. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Zakładowa Straż Pożarna Z.A. „Puławy” zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym strażacy z puławskich Zakładów Azotowych mogą być dysponowani do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i powiatu Puławy, województwa lubelskiego i kraju. Wydzielone siły i środki ZSP Z.A. mogą zostać włączone do realizacji zadań w ramach odwodów operacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Puławach, Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, a także Komendy Głównej PSP. Członkostwo ZSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym nie może negatywnie odbić się na bezpieczeństwie pożarowym na terenie Zakładów. Dlatego też jednostka zobowiązana jest zapewnić liczbę ratowników niezbędną do obsadzenia wozów przewidzianych do włączenia do KSRG oraz niezbędną obsadę samochodów pozostających na zabezpieczeniu Zakładu.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jednym z inicjatorów powołania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych „SPOT”. Od 2000 roku ZSP wspólnie z innymi zakładowymi służbami udziela wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i innym służbom ratowniczym w przypadku zagrożeń chemicznych. Zakres owej pomocy obejmuje trzy stopnie wsparcia:

1. doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.
2. doradztwo na miejscu wypadku/awarii.
3. świadczenie pomocy technicznej służb interwencyjnych na miejscu zdarzenia.

W maju 2009 roku ZSP przejęła realizację wszystkich zadań z zakresu prewencji przeciwpożarowej na terenie Zakładów.

DSC_0093Lata 2012-13 to czas konsolidacji dwóch największych zakładów chemicznych w Polsce, tj. Grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie-Mościcach (dawniej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) i Zakładów Azotowych „Puławy” (odtąd Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”). Efektem konsolidacji jest m.in. powołanie w 2014 roku Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej, w ramach którego ZSP Grupy Azoty „Puławy” współpracuje ze strażami i służbami ratowniczymi pozostałych zakładów wchodzących w skład Grupy Azoty. Owocem tej współpracy jest uruchomienie w ubiegłym roku na bazie ZSP Grupy Azoty „Puławy” Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty (CERGA). Działalność CERGA zainaugurowano 12 marca szkoleniem dla ratowników z czterech największych zakładów wchodzących w skład grupy kapitałowej. CERGA swoją działalnością obejmuje Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Siarkopol, a także Państwową Straż Pożarną oraz inne jednostki i podmioty zainteresowane wymianą doświadczeń i doskonaleniem umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Do końca sierpnia 2015 (tj. w ciągu zaledwie 5 miesięcy funkcjonowania Centrum) ze szkoleń skorzystało aż 330 osób.

GCBA 13/60 zabudowany przez austriacką firmę Rosenbauer. W podziale bojowym zastąpił jednego z dwóch rosenbauerowskich steyrów

Na przestrzeni ponad 50 lat funkcjonowania Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Azotowych w Puławach strażacy tej jednostki wielokrotnie podejmowali działania interwencyjne w przypadku pożarów, miejscowych zagrożeń oraz awarii na terenie kombinatu niejednokrotnie narażając swoje zdrowie i życie. Uczestniczyli również w licznych akcjach poza terenem Zakładów. Wymienić tutaj można udział w usuwaniu zagrożeń jakie stanowiły chemikalia pozostawione na terenie nieistniejącej już Fabryki Żelatyny w Puławach (w dniach 5.11-9.11.2004 r. i 9.06.2005 r.), czy też uczestnictwo w akcjach powodziowych w latach 1997, 2001, 2010 na terenie powiatów puławskiego i opolskiego), a także trzydniowy wyjazd do Szczecina w celu przetłoczenia skroplonego amoniaku z wykolejonych cystern na stacji kolejowej Szczecin-Dąbie w lutym br.

Za swoją działalność jednostka była wielokrotnie wyróżniana. W 1995 roku ZSP Z.A. „Puławy” odznaczona została brązowym, a w 2014 roku srebrnym, medalem „Za zasługi dla pożarnictwa.
W 2014 roku Zakładowa Straż Pożarna Grupy Azoty „Puławy” S.A. obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. Była to świetna okazja do nadania jednostce sztandaru ufundowanego przez Zarząd Grupy Azoty „Puławy”.

Garaże samochodów bojowych wyposażono w systemy wyciągu spalin oraz zasilania postojowego pojazdów ratunkowych PowAirBox

Obecnie w skład Zakładowej Straży Pożarnej wchodzi komenda i jednostka interwencyjna. Stan etatowy zmiany w jednostce to 19 strażaków-ratowników. Stan minimalny to 14 osób (podobnie jak w PSP 70% stanu etatowego zmiany) oraz lekarz i pielęgniarka pełniący dyżur w budynku ZSP. Każda zmiana służbowa trwa 12 godzin. Komendantem ZSP, a zarazem głównym specjalistą w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest p. Wacław KOZIOŁ.

Specyfika pracy w Zakładowej Straży Pożarnej i zagrożeń występujących na terenie Zakładu wymaga od strażaków posiadania najwyższych kwalifikacji. Wszyscy strażacy pracujący w ZSP zobligowani są do uzyskania kwalifikacji w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenia dla kadry dowódczej i pracowników prewencji przeciwpożarowej realizowane są w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu.

Na wyposażenie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty „Puławy” aktualnie składa się 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym:

• 1 samochód średni ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy,
• 5 ciężkich wozów gaśniczych wodno-pianowych,
• 2 ciężkie samochody gaśnicze proszkowo-śniegowe,
• podnośnik hydrauliczny o maks. wysokości roboczej 44 metry,
• ciężki samochód ratownictwa chemicznego,
• lekki oraz średni samochód ratownictwa technicznego,
• 2 ambulanse sanitarne,
• 2 samochody operacyjne i jeden kwatermistrzowski.

Ponadto na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej znajdują się:

• Działko wodno – pianowe DWP 6500 na przyczepce – 1 szt.
• Działko wodno – pianowe DWP 2400 na przyczepce – 2 szt.
• Przyczepa ciężarowa PTC 2-9 – 1 szt.
• Agregat piany lekkiej FOMAX – 3 szt.
• Agregat piany lekkiej APL 100 – 1 szt.
• Agregat proszkowy AP-250 – 2 szt.
• Pompa szlamowa – 3 szt.
• Pompa perystaltyczna – 2 szt.
• Pompa wirnikowa – 2 szt.
• Pompa beczkowa – 2 szt.
• Motopompa – 2 szt.
• Pompa membranowa – 1 szt.
• Pompa do cieczy wysokiej lepkości – 1 szt.
• Zestaw do przetłaczania gazów skroplonych – 1 szt.
• Ubrania gazoszczelne – 23 szt.
• Aparaty powietrzne – 62 szt.

ZSP posiada również na swoim wyposażeniu sprzęt i materiały służące do usuwania nieszczelności na instalacjach technologicznych.

W ubiegłym roku wysłużonego Stara 266 zastąpił specjalistyczny wóz ratownictwa technicznego na podwoziu Renault Range / © ZSP Grupa Azoty „PUŁAWY”

Codzienna 12-godzinna służba strażaków to nie tylko działalność interwencyjna związana z likwidacją pożarów, miejscowych zagrożeń i awarii na terenie przedsiębiorstwa i poza nim (w ramach KSRG i SPOT). Czas między kolejnymi wyjazdami wypełniają ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i szkolenia, ale najwięcej pracy pochłania realizacja zadań kontrolnych i prewencyjnych, a także konserwacja sprzętu gaśniczego. Wśród zadań nałożonych na ZSP wymienić należy okresowe kontrole środków ochrony osobistej, w które wyposażony jest każdy pracownik Zakładów Azotowych. Są to między innymi maski przeciwgazowe z pochłaniaczem (ponad 3 tysiące sztuk), aparaty ochrony układu oddechowego i kombinezony przeciwchemiczne znajdujące się na wyposażeniu ZSP. Okresowym kontrolom podlega również podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia służące do alarmowania o zagrożeniach, a także niektóre obiekty i instalacje przemysłowe.

W komendzie ZSP funkcjonuje komórka zajmująca się zagadnieniami prewencji. Zadaniem zespołu jest rozpoznawanie zagrożeń występujących na terenie Zakładów, a także przygotowywanie i analizowanie planów działania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Tutaj opiniowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego są projekty inwestycyjne na potrzeby kierownictwa spółki.
W gestii ZSP jest również prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i środkami ochrony osobistej dla załogi puławskich Azotów. W strażnicy prowadzony jest także punkt obsługi aparatów ochrony układu oddechowego, z którym można skontrolować osprzęt i jednocześnie napełnić butle powietrzem. Z usług punktu korzystają również jednostki straży pożarnych z Puław i całego powiatu.

jeden z dwóch ambulansów należących do ZSP Grupy Azoty PUŁAWY. wyposażony jest między innymi w respirator, defibrylator, nosze główne, nosze składane, nosze podbierakowe, krzesełko transportowe, szyny podciśnieniowe z pompką, deska ortopedyczna

Na bazie ZSP zorganizowano także punkt ambulatoryjny, w którym udzielana jest podstawowa pomoc medyczna pracownikom Zakładów. W ramach ZSP funkcjonuje także zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego, w którego skład wchodzą kierowca, ratownik (pracownicy ZSP), lekarz i pielęgniarka (pracownicy spółki Medical). Do dyspozycji zespołu są dwa ambulanse sanitarne wyposażone m.in. w sprzęt pozwalający na stałe monitorowanie funkcji życiowych transportowanego pacjenta. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia osoby poszkodowanej zespół wyjazdowy może przetransportować pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego funkcjonującego w puławskim szpitalu. W takiej sytuacji nie ma potrzeby angażowania zespołów ratownictwa medycznego działających w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wszyscy strażacy zatrudnieni w ZSP posiadają uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, które recertyfikowane są co trzy lata.

Zakładowa Straż Pożarna Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. jest prężnie działającą i ciągle rozwijającą się jednostką. Głównym zasobem ZSP są ludzie ją tworzący, ich wiedza, bogate doświadczenie w zakresie pożarnictwa i ratownictwa chemicznego, a także baza techniczna. To wszystko pozwala strażakom na skuteczne realizowanie powierzonej im misji, którą jest zapewnienie trwałego poczucia bezpieczeństwa w Zakładach Grupy Azoty Puławy, ale również poza nim.

Czytaj również >>

Składam serdeczne podziękowania dla Pana Komendanta ZSP Grupa Azoty „PUŁAWY” Wacława Kozioła, Koordynatora Ratownictwa Chemicznego Pana Roberta Barszcza i Strażaków, a także dla Rzecznika prasowego Grupa Azoty S.A. Pana Grzegorza Kulika i Pani Aleksandry Rucz z Działu Komunikacji Korporacyjnej Grupa Azoty „PUŁAWY” S.A. za możliwość przeprowadzenia sesji fotograficznej, poświęcony czas i wszelką pomoc.


« 1 z 3 »

 

Share